Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

18/10/2022 17:06

 

Nhằm tạo tiền đề phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương. Ngày 10/10/2022, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BCT quy định về tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Cụ thể, có 02 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương dựa trên các tiêu chí sau:

Thứ nhất, phân loại theo mức độ tự chủ tài chính gồm:

(1) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

(2) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

(3) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

(4) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Thứ hai, phân loại theo chức năng, nhiệm vụ gồm:

(1) Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước, trong đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực công thương;

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin về ngành, lĩnh vực công thương;

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động ngành công thương;

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các chức năng khác phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

(2) Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, trong đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kiểm định, giám định, chứng nhận, thử nghiệm, tư vấn và hỗ trợ an toàn công nghiệp;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực môi trường và sản xuất sạch hơn

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực hóa chất, quản lý hóa chất và ứng phó sự cố và an toàn hóa chất;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực hỗ trợ điện lực và phát triển thị trường điện;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực quản lý dự án năng lượng và năng lượng tái tạo, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực phòng vệ thương mại;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xuất nhập khẩu;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành công thương;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ số;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khuyến công;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông ngành công thương;

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, môi trường công nghiệp;

Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực công thương.

(3) Đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2022.

 


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.