Thêm trường hợp công chức tập sự được hưởng nguyên lương

04/12/2020 11:54

 

Nghị định 138/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/12/2020) quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định này là chế độ, chính sách đối với người tập sự.

Theo đó, người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp sau:

- Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

- Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, so với quy định trước đây thì Nghị định 138/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 2 trường hợp công chức tập sự được hưởng nguyên lương đó là:

i) Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị;

ii) Học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

Cũng theo Nghị định này chỉ người tập sự làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng nguyên lương (trước đây áp dụng cho cả người làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số).

Ngoài các trường hợp trên thì trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.