Chính thức: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 01/7/2022

20/10/2020 21:06

 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022). 

Theo đó, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022. 

Mặc dù quy định này không nêu rõ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022, tuy nhiên, đã giải quyết được sự mâu thuẫn trong quy định về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại 02 văn bản trước đó, cụ thể là: 

- Quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP với nội dung: 

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/ 11/2020.” 

- Và quy định tại Khoản 1 Điều 90 và Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế 2019 với yêu cầu: 

“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

…Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.” 

Để giải quyết sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa hai quy định trên, Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã bãi bỏ nội dung bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, từ ngày 01/11/2020, chỉ còn quy định thống nhất tại Luật Quản lý thuế 2019 với nội dung bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022).