06 biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

21/09/2020 08:59

 

Theo quy định hiện hành, trường hợp người thi hành án dân sự có nghĩa vụ thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án mà không tự nguyện thi hành thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Cụ thể hiện nay có 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án được áp dụng tùy từng đối tượng và hoàn cảnh. Mời Quý thành viên theo dõi chi tiết điều kiện áp dụng từng biện pháp tại bài viết sau.

Biện pháp cưỡng chế

Điều kiện áp dụng

Căn cứ     pháp lý

Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

- Người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo Bản án, quyết định mà người phải thi hành án đang có tiền trong tài khoản hoặc đang sở hữu giấy tờ có giá nhưng không tự nguyện thi hành án. 

- Số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

Điều 76 và từ Điều 79 đến Điều 82 Luật thi hành án dân sự 2008

Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

- Người phải thi hành án có thu nhập thực tế và không tự nguyện thi hành án. 

- Theo thỏa thuận của đương sự, theo Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. 

- Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ với điều kiện là khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.

Điều 78 Luật thi hành án dân sự 2008

Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ

- Người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo Bản án, quyết định. 

- Người phải thi hành án chỉ có tài sản và không tự nguyện thi hành án. Tài sản kê biên, xử lý trong trường hợp này có thể là quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, động sản, phương tiện giao thông, vốn góp, quyền sở hữu trí tuệ,…

Điều 74, 75, 84, từ Điều 89 đến Điều 98 và Điều 111 Luật Thi hành án dân sự 2008

Khai thác tài sản của người phải thi hành án

- Người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo Bản án, quyết định.

- Tài sản của người phải thi hành án có giá trị rất lớn so với nghĩa vụ phải thi hành và tài sản đó có thể khai thác để thi hành án và người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án. 

- Người được thi hành án đồng ý cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án nếu việc khai thác tài sản không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Điều 107 Luật thi hành án dân sự 2008

Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

Người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ trả tài sản, vật, giấy tờ theo Bản án, quyết định.

Điều 114 đến Điều 117 Luật thi hành án dân sự 2008

Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

- Người phải thi hành án buộc phải thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nhất định theo Bản án, Quyết định. 

- Đối tượng của biện pháp này là công việc nhất định phải thực hiện hoặc chấm dứt việc thực hiện công việc nhất định theo Bản án, quyết định.

Điều 118, 119 Luật thi hành án dân sự 2008