Từ 2021 người giúp việc có được ký hợp đồng lao động điện tử không?

Ngày hỏi:19/09/2020

Tôi nghe nói từ 1/1/2021 thì Bộ luật Lao động cho phép ký hợp đồng lao động bằng hình thức điện tử, không biết là người giúp việc có được ký hợp đồng bằng hình thức này không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình như sau:

Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.

Mà Khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

- Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

=> Theo đó, từ ngày 01/01/2021 trường hợp ký hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Do đó mà hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình có thể ký thông qua phương tiện điện tử. Và việc ký hợp đồng điện tử này phải đảm bảo các quy định về giao dịch điện tử thì mới có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin